VZN MESTA KOŠICE č.2 O zakladaní, údržbe a ochrane zelene

02.02.2011 10:30

https://www.kosice.sk/docuStore_getByID.asp?id=2020

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA KOŠICE 
č.2
O zakladaní, údržbe a ochrane zelene

 


Čl. 1
Pojem a klasifikácia zelene

 1. Zeleň mesta tvorí jednotný, nedeliteľný organický celok. Rozumie sa ňou upravená, prírodná časť životného prostredia, usporiadaná podľa zásad sadovníckej estetiky do viacúčelovej kompozície, ktoré tvorí náhradu pôvodného prírodného prostredia.
 2. Zeleň mesta tvoria:
  1. Verejná zeleň
   1. Parky
   1.1 - centrálne
   1.2 - obvodové
   1.3 - okrskové
   1.4 - menšie parkovo upravené plochy
   2. Zeleň obytných skupín
   3. Zeleň pri občianskej a technickej vybavenosti
   4. Rozptýlená zeleň
   • Verejná zeleň zvláštneho druhu
    1. Sprievodná zeleň komunikácií a električkových tratí
    2. Sprievodná zeleň železníc
    3. Sprievodná zeleň vodných plôch a tokov
    4. Izolačná zeleň pri výrobných a technických zariadeniach
   • Obmedzene prístupná zeleň
    1. Botanická záhrada
    2. Zoologická záharada
    3. Cintoríny
   • Vyhradená zeleň
    1. Zeleň výrobných zariadení
    2. Zeleň školských zariadení
    3. Zeleň zdravotníckych zariadení
    4. Zeleň telovýchovných zariadení

     

Čl. 2
Správa zelene
 1. O zeleň akéhokoľvek druhu sú povinní sa starať príslušní vlastníci, správcovia v zmysle článku 4 tohoto nariadenia.
 2. Verejnú zeleň, sprievodnú zeleň komunikácií a električkových tratí v intraviláne mesta a zeleň pozdĺž ICO nádrže spravuje a jej údržbu zabezpečuje Správa mestskej zelene, ktorá je pre tento účel zriadená Mestským zastupiteľstvom v Košiciach, ako samostatná rozpočtová organizácia.
 3. Starostlivosť o verejnú zeleň zvláštneho významu, zeleň vyhradenú a obmedzene prístupnú, ako aj o zeleň rodinnej a vilovej zástavby, záhradkárskych osád a rekreačných lesov sú povinní zabezpečovať jej správcovia aleho vlastníci.
 4. O sadovnícky neupravené, zaburinené plochy sú povinní sa starať ich majitelia alebo správcovia.
 5. Správu a údržbu plôch okolo budov, výrobných, technických zariadení, okolo občianskej vybavenosti, školských, zdravotníckych, telovýchovných a iných zariadení v šírke 0,5 m zabezpečujú ich vlastníci alebo sprácovia.

 

Čl. 3
Návštevníci mestskej zelene
 1. Udržiavanie zdravého a príjemného prostredia v mestskej zeleni vyžaduje, aby v nej každý návštevník zachovával kľud, poriadok a čistotu, vyvaroval sa všetkého, čo by ohrozilo alebo narušilo účel, ktorému má verejná zeleň slúžiť.
  1. užívať cesty a chodníky určené pre chodcov na jazdu dopravnými prostriedkami okrem sadovníckej činnosti a mimoriadnych udalostí,
  2. trhať a scudzovať kvety, voľne rastúce rastliny, lámať a orezávať vetvy stromov a krov, inak poškodzovať zeleň vrátane pôvodného krytu (Za poškodzovanie stromov alebo kríkov sa považuje aj neodborný a neoprávnený zásah tvarovaním koruny),
  3. svojvoľne presádzať a vysádzať stromy a kry,
  4. nechávať voľne pobehovať psov a iné domáce zvieratá a najmä zdržiavať sa s nimi na plochách detských ihrísk a v ich blízkosti,
  5. sánkovať a lyžovať sa na miestach s výsadbou kríkov a mladých stromov,
  6. kúpať sa vo vodných nádržiach a fontánach,
  7. zakladať oheň, stanovať a táboriť, okrem plôch na to určených,
  8. umiestňovať stánky, pojazdné maringotky, lunaparky, reklamné, informačné a propagačné tabule, umiestňovať plagáty na stromy, (vo výnimočných prípadoch o povolení rozhoduje na základe vyjadrenia správcu zelene príslušný úrad mestskej časti a obvodný úrad životného prostredia),
  9. parkovanie áut, návesov, vlečiek za akýmkoľvek účelom,
  10. vnášanie akéhokoľvek odpadu,
  11. výrub zdravých stromov (výnimočný výrub zdravých stromov povoľuje na základe stanoviska Správy mestskej zelene a vyjadrenia Ústredia štátnej ochrany prírody Liptovský Mikuláš, stredisko Prešov, príslušný úrad životného prostredia),
  12. skracovať chodníky prechodom cez založený trávnik,
  13. vyhrňovať posypový materiál z cestných komunikácií na trávnaté plochy.
 2. Návštevníci parkov sú povinní rešpektovať upozornenia a pokyny orgánov poverených ochranou mestskej zelene a dozorom nad nimi.
Čl. 4
Povinnosti správcu a vlastníka zelene
 1. Správca alebo majiteľ pozemku so zeleňou a s ňou súvisiacich prvkov je povinný zeleň udržiavať v riadnom stave, zabezpečovať jej sústavnú údržbu, opravy a úpravy tak, aby spĺňala kvalitatívne, funkčné a estetické požiadavky na ňu kladené.
 2. Údržba zelene predstavuje :
  1. údržba trávnika - odstraňovanie nečistôt, vyhrabávanie, prevzdušňovanie, kosenie a obnova poškodených častí,
  2. ošetrovanie všetkých rastlín v tých formách alebo zoskupeniach, ktoré im boli pri tvorbe zelene určené vrátane ochrany proti škodcom a chorobám,
  3. údržba plôch detských ihrísk a chodníkov - odburiňovaním, vyrovnávaním nerovností, v zimnom období udržiavaním primeranej schopnosti v zmysle operačného plánu zimnej údržby,
  4. údržba pieskovísk - odstraňovaním nečistôt, prekopávaním, doplnením, príp. výmenou piesku, údržba obvodových rámov,
  5. údržba lavičiek, detských zariadení - zabezpečovaním nutnej opravy, obnovy náterov, prípadne výmenou celého poškodeného zariadenia,
  6. vyprázdňovanie a údržba odpadových košov osadených v zeleni,
  7. čistenie odvodňovacích rigolov, kanalizačných vpustí vrátane odvodňovacích potrubí odvodňujúcich terén,
  8. údržba a opravy fontán, drobnej architektúry osadenej zeleni,
  9. údržba sadovnícky neupravených plôch v nezaburinenom stave pri maximálnej výške bylinného porastu 25 cm, odstraňovaním náletov a údržbou pôvodných drevín,
  10. kosenie trávnikov na území mesta je správca, resp. vlastník pozemku povinný vykonávať pri výške porastu 20 cm, v historickom jadre mesta, pamiatkovo-chránených parkoch pri výške porastu 12 cm. Pokosenú trávu ako aj iné zhrabky zo zelene, konáre kríkov a stromov po reze, vyťaženú drevnú hmotu po výrube je správca alebo vlastník pozemku so zeleňou povinný odstrániť v historickom jadre, v pamiatkovo chránených parkoch ako aj z hlavných ťahov mesta do 24 hodín, z ostatnej zelene do 3 dní po vykonaní prác.
Čl. 5
Organizácie vytvárajúce mestskú zeleň
 1. Zeleň je nutné vytvárať ako základnú zložku zdravého životného prostredia s využitím všetkých vhodných plôch, rešpektovaním jestvujúcich prírodných útvarov, vrátane vodných plôch a odrastlých drevín.
 2. Výber plôch na založenie zelene je súčasťou spracovania územno-plánovacej dokumentácie v rámci bytovej, občianskej a priemy selnej výstavby.
 3. Na založenie novej a rekonštrukciu jestvujúcej zelene musí byť vypracovaná projektová dokumentácia so záväzným stanoviskom Správy mestskej zelene a Útvaru hlavného architekta. Správa mestskej zelene pri vydávaní stanoviska prihliada najmä na potrebu rozvoja mestskej zelene podľa moderných biologických, urbanistických, technických a estetických zásad.
 4. Tvorba zelene pri komunikáciách a v ich ochranných pásmach musí byť prerokovaná s orgánom, ktorý je poverený ich správou.
 5. Rekonštrukcie chránených parkov musia zohľadňovať ich historickú, dendrologickú a kompozično-estetickú hodnotu a k zámerom sa musí vyjadriť Ústredie štátnej ochrany prírody.
 6. Finančné prostriedky určené na tvorbu a údržbu zelene nesmú byť použité na iné účely.
Čl. 6
Povinnosti investora pri zásahu do mestskej zelene
 1. Investor stavby, ktorej súčasťou sú sadové úpravy, je povinný zabezpečiť odstránenie všetkého stavebného odpadu do hĺbky 70 cm od nivelity terénu a je povinný zabezpečiť dovoz a rozprestretie biologicky činnej zeminy v minimálnej vrstve 20 cm na vopred skyprený terén. Je povinný dodržiavať daný technologický postup zaručujúci optimálny vývoj vegetácíe.
 2. Investor výstavby spevnených plôch, na ktorých je plánovaná výsadba stromov, je povinný ponechať otvory o rozmeroch minimálne 1,50 m x 1,50 m, resp. 1 m x 2,25 m, resp. o priemere 1,7 m.
 3. Pri výsadbe stromov v zastavaných uliciach je nutné dodržiavať vzdialenosť jedného metra od obrubníka cestného telesa po os kmeňa stromu. Minimálne výška kmeňa stromu v stromoradiach mesta je 220 cm. V užších uliciach je nutné používať vhodné druhy a kultiváry drevín s pôdorysne malou korunou.
 4. Pri pamiatkovo chránených parkoch platí usmernenie 4. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 14.3.1991 o absolútnej nedotknuteľnosti chránených parkov a zelených plôch označených názvom "Park štátom chránený", okrem sadovníckej činnosti. Ide o tieto lokality:
  park Barca
  parky na Hlavnej ulici
  park na Fučíkovom námestí
  Mestský park (park gen. Petrova)
  park Komenského
  park Poliklinika Sever
  park Anička + PKO
  park Moyzesova ul.
  areál Kalvária
  park Žriedlová
  park Šaca (pri klasicist. kaštieli)
  Novovybudované vedenia inžinierskych sietí musia byť od osi stromov vzdialené najmenej:
  pri teplovode 250 cm
  pri plynovode 200 cm
  pri kábloch slabo
  a silnoprúd 300 cm
  pri vodovode 150 cm
  pri kanalizácii 150 cm
 5. Novovybudované nadzemné vedenia nesmú obmedzovať stromy v raste, vzdialenosť stĺpov a stožiarov elektrického vedenia musí byť od osi stromov najmenej 4 m, pričom je potrebné brať do úvahy ich vzrast. Prípadná nevyhnutná úprava korún stromov môže byť prevedená len podľa usmernenia Správy mestskej zelene, a to právnvm subjektom na to uspôsobilým.
 6. a)  Stavebné povolenie na prekopanie zelene pokiaľ ide o "stavby" alebo plánovanú "rekonštrukciu" (v zeleni, komunikácii chodníka) investičného charakteru v zmysle zák. č. 50/1976 Zb. vydá na základe žiadosti investora (stavebník, fyzická osoba alebo právnická osoba) a predchádzajúceho stanoviska správou alebo vlastníka zelene, Miestnej samosprávy príslušný Obvodný úrad životného prostredia Košice I-V.
  b)  Pokiaľ vznikne v zeleni havária inžinierskych sietí, povolenie - súhlas na okamžité prekopanie vydá dodatočne miestny úrad príslušnej mestskej časti, a to v zmysle paragrafu 4 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
  Prevádzkovateľ inžinierskych sietí, na ktorých vznikla havária a boli začaté výkopové práce za účelom jej odstránenia, je povinný to nahlásiť majiteľovi, správcovi zelene, ako aj príslušnému miestnemu úradu mestskej časti do 24 hodín, ktorý mu vydá aj príslušný súhlas. Za havarijné výkopové práce sa považuje neplánovaná, plynulá stavebná činnosť bez prerušenia prác na odstraňovaní havárií až do ich ukončenia so zhutnením zásypu vhodnou zeminou, navážkou minimálne 20 cm biologicky účinnej zeminy a zatrávnením. Zatrávnenie sa nevykonáva v termíne od 15. 10. do 15. 3. príslušného mimovegetačného obdobia. Všetky výkopové práce musia byť viditeľne označené tabuľou obsahujúcou nasledovné základné údaje:
  - investor - správca zariadenia
  - druh prekopávky (havárie a pod.)
  - termín ukončenia
 7. Investor alebo správca zariadenia ručí za kvalitu úpravy zelene po prekopávke, po dobu 12 mesiacov odo dňa odovzdania príslušnému správcovi, vlastníkovi zelene.
 8. Zriaďovanie zastávok hromadnej dopravy v zeleni (dopravná stavba) je možné jedine po predchádzajúcom prerokovaní so správcom zelene. Investor je povinný riešiť širšie vzťahy súvisiace so stavbou vzhľadom na pešie ťahy, a to najmä prístupy občanov k zastávkam.
Čl. 7
Ochrana zelene
 1. Návrh spracovania akejkoľvek územno-plánovacej dokumentácie musí zohľadňovať jestvujúcu zeleň tak, aby bola čo najmenej dotknutá.
 2. Investor je povinný pred požiadaním o umiestnenie stavby požiadať o stanovisko správcu zelene a zabezpečiť existenciu jestvujúcej zelene a vykonať všetky nevyhnutné opatrenia, ktoré budú vyjadrené v rozhodnutí.
 3. Správa mestskej zelene je účastníkom územného a stavebného konania a iného správneho aktu, ak sa stavba umiestňuje na jej pozemku. Správne orgány rozhodujúce v týchto konaniach sú povinné pred vydaním rozhodnutia vyžiadať si záväzné stanovisko Správy mestskej zelene a rešpektovať ho.
 4. V prípadoch nevyhnutnej likvidácie zelene je investor povinný zabezpečiť jej ocenenie.
  Rozhodnutie o likvidácii zelene a náhrade v plnej výške ocenenia vydáva na základe záväzného stanoviska Správy mestskej zelene príslušný obvodný úrad životného prostredia. Stanovisko k zásahom väčšieho rozsahu, resp. zásadného významu vydá Správe mestskej zelene až po schválení Mestským zastupitelstvom v meste Košice. Finančné prostriedky získané ako náhrada za likvidovanú zeleň sa použijú na zeleň v súčinnosti so Správou mestskej zelene.
Čl. 8
Záverečné ustanovenia
 1. Kontrolu dodržiavania ustanovenia tohto nariadenia vykonáva Správa mestskej zelene, miesne úrady mestských častí.
 2. Správa mestskej zelene predkladá primátorovi mesta Košice ako aj starostom mestských častí podnety na ukladanie pokút, podnety na začatie priestupkového konania za porušenie ustanovení tohto nariadenia.
 3. Porušenie ustanovení tohto nariadenia bude sankcionované podľa paragrafu 23 ods. 1 písm. a) zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení zákona č.130/1991 Zb., resp. podľa zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona č.524/1990 Zb.
 4. Ruší sa nariadenie Národného výboru mesta Košíc " O zakladaní, údržbe a ochrane zelene na území mesta Košice" č.4/1983 zo dňa 25.1.1933.
 5. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

 

akad.arch. Ján Kopnický,v.r.
primátor mesta Košice

V Košiciach dňa 19.12.1991

 


PRÍLOHA č.1
k všeobecne záväznému nariadeniu č.2/1991
O zakladaní, údržbe a ochrane zelene

(schválené uznesením MZ č.66 z 19.12.1991) sa mení a dopĺňa takto:

" Doterajšie články sa označujú ako paragrafy "

§ 2 ods. 2 - posledné slová " samostatná rozpočtová organizácia " sa nahrádzajú slovami " príspevková organizácia ".

V § 3 ods. 1 písm. k/ sa slová " .....a vyjadrenia Ústredia štátnej ochrany prírody Liptovský Mikuláš, stredisko Prešov " nahrádzajú slovami " ...a vyjadrenia Slovenskej agentúry životného prostredia Banská Bystrica odbor štátnej ochrany prírody, pobočka Košice ".

V § 4 ods. 2 písm. j/ sa slová " 3 dní " nahrádzajú slovami " 2 dní "

V § 6 ods. 4 sa vypúšťajú slová " označených názvom Park štátom chránený ".

V § 8 ods. 1 sa vkladá za slovo " vykonáva " slovo " Mestská polícia ".

 


 

Zoznam VZN mesta Košice