Výrub v ulici Za štadiónom - akcia - “Košice – Výstavba ubytovania pre športovcov apartmánového typu“

20.09.2011 10:00

 


 

 

·                                                                                           ·

 

    Lokomotíva a.s. Košice

    Čermeľská č.1

040 01 Košice

 

·                                              ·

 

V

aše číslo

Váš list/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

      Košice

61P2011/Pk-Lk

A/2011/18233

Mgr. Veselovská/6419722

    31.08.2011

 

Vec

 Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania

 

      Dňa 26.08.2011 bola tunajšiemu úradu doručená žiadosť Lokomotíva a.s. Košice, Čermeľská č.1, 040 01 Košice v zastúpení Ing. Rastislav Pipek, Wurmova č.17, 040 23 Košice vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona NR SR č.543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na výrub 9 ks drevín druhu: 3 ks breza previsnutá (Betula pendula) s obvodom kmeňa 57 cm, 72 cm, 108 cm, 1 ks slivka sp. (Prunus sp.) s obvodom 46 cm, 2 ks borovica lesná  (Pinus sylvestris) s obvodom 48 cm a 24 cm, 1 ks lipa malolistá (Tilia cordata) s obvodom 90 cm, 1 ks topoľ čierny (Populus nigra) s obvodom 144 cm a 1 ks orech kráľovský (Juglans regia) s obvodom kmeňa 179 cm.  Dreviny rastú na parcele č.: 5598/1 kat. úz. Severné mesto na parcele, ktorá je podľa výpisu v LV č. 64 zo dňa 30.05.2011 vo vlastníctve žiadateľa. Súčasťou podania bola aj situácia stavby:“Košice – Výstavba ubytovania pre športovcov apartmánového typu“, „Plnomocenstvo“ medzi Lokomotívou a.s. Košice a Ing. Rastislavom Pipekom, zo dňa 28.01.2011 a stanovisko Správy mestskej zelene v Košiciach zo dňa 06.06.2008, ktoré nemalo námietky k realizácii vyššie uvedenej stavby. Dôvodom výrubu drevín uvedeným v žiadosti je pripravovaná realizácia stavby prístupovej komunikácie a spevnených plôch pre apartmánove domy.

 

 

        Mesto Košice, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a § 69 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len zákon o OPaK) v znení neskorších zmien a predpisov, v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny zákon) v znení neskorších zmien a predpisov  o z n a m u j e,  že dňom podania žiadosti bolo začaté konanie vo veci  súhlasu na výrub vyššie uvedených drevín a súčasne podľa  § 21 ods.1 správneho zákona v znení neskorších predpisov n a r i a ď u j e ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou

 

na deň 20.09.2011 o 10.00 hod.

     so zrazom pred budovou Lokomotívy a.s.

na Čermeľskej ulici č. 1 v Košiciach

 

 

     Do podkladov podania možno nahliadnuť na tunajšom úrade, referáte životného prostredia a energetiky, MMK, Trieda SNP 48/A, Košice, č. m. C 305.

 

     Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne.

 

     Ak sa dá účastník konania zastúpiť, podpis splnomocniteľa v dohode o plnomocenstve musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov.

 

 

     Vlastník pozemku, na ktorých sa predmetné dreviny nachádzajú a ktoré sú predmetom tohto konania, sú povinní strpieť ohliadku na mieste, podľa ust. § 38 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a k tomu účelu ich aj sprístupniť.

 

            

 

                    S pozdravom

 

                                     

                

                                                                                     MUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH

                                                                                               primátor  mesta Košice

 

 

 

Doručuje sa:

1./ Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova č.79, 040 01 Košice

2/ Spolok na podporu skrášľovania Košíc, JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský,

      Pokroku č.7, 040 01 Košice (oznámenie zaslané mailom)

 

 

 

Mesto Košice

Magistrát mesta Košice

Tr. SNP 48 / A

040 11 Košice

 

 

Košice, 19.09.2011

 

 

Vec : Stanovisko k výrubu drevín  na ulici Za štadiónom, Košice, Severné mesto (A/2011/18233)

 

 

Ku konaniu o výrube pod číslom (A/2011/18233)  zo dňa 31.08.2011 v súvislosti s pripravovanou realizáciou prístupovej komunikácie a spevnených plôch  pre výstavbu ubytovania pre športovcov apartmánového typu. na športovom areáli  Lokomotívy a.s. na pozemku parcelné číslo 5598/1, Košice. Severné mesto.

 

Nesúhlasíme s  výrubom drevín pred plotom areálu - tvorí už roky verejnú zeleň a odôvodnenie žiadateľa sa nám javí ako nedostatočné.

 

 

Košice, 19.09.2011                                                    

 

JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský

predseda Spolku na podporu skrášľovania Košíc

 

 

Reg. č.: VVS/1-900/90-24380 IČO: 35563001 Adresa: Mlynská 6, 04001 Košice, bankové spojenie: 1902179956/0200  www.spolok.sk,    e-mail: spolok.kosice@gmail.com    Poštová adresa: Pokroku 7, 040 11 Košice, tel.: +421 905 384171

 

********************************************************************************

ZISKALI SME KÓPIU ROZHODNUTIA, KTORÝM

MESTO KOŠICE SÚHLASÍ S VÝRUBOM: 

 

Za zmienku stoja vety na strane 3.: "Na miestnej ohliadke sa zúčastnilo aj občianske združenie Za štadiónom, ulica Za štadiónom 12, Košice, ktoré nesúhlasilo s výrubom drevín a mailom aj poštou bolo doručené stanovisko Spolku na podporu skrášľovania Košíc. Pretože tieto organizácie neboli prihlásené do konania, tunajší úrad ich pripomienky nezohľadňuje."

V Košiciach na ulici Za štadiónom sa pripravuje výstavba ďalších paškvíl... Paškvila v Mestskom parku nestačí. (Tam sa už pripravuje aj paškhotel.)