Výrub Tomášikova 09.11.2012

08.11.2012 18:30

NESPOKOJNÍ OBČANIA PROTI VÝRUBU PROTESTUJÚ.

STRETNÚ SA PRI STROMOCH

NA KISDYHO ULICI 09.11.2012 

https://www.facebook.com/events/406716202733364/

Do dvora medzi Tomášikovou a Kisdyho môžete nahliadnuť tu https://maps.google.sk/maps?q=kisdyho

Do dvora medzi Tomášikovou a Kisdyho môžete nahliadnuť tuhttps://maps.google.sk/maps?q=kisdyho

Do dvora medzi Tomášikovou a Kisdyho môžete nahliadnuť tu https://maps.google.sk/maps?q=kisdyho

Do dvora medzi Tomášikovou a Kisdyho môžete nahliadnuť tuhttps://maps.google.sk/maps?q=kisdyho

Do dvora medzi Tomášikovou a Kisdyho môžete nahliadnuť tuhttps://maps.google.sk/maps?q=kisdyho

Do dvora medzi Tomášikovou a Kisdyho môžete nahliadnuť tuhttps://maps.google.sk/maps?q=kisdyho

 

 

Žiadosť o vydanie rozhodnutia – výrub 13 ks stromov na ulici Tomášikova a Kisdyho dvory v Košiciach

 

26.03.2012 Publikoval: Mgr. Ľubomíra Veselovská

 

Žiadateľ: Správa mestskej zelene v Košiciach
Dátum podania žiadosti: 23.03.2012

Stručný opis predmetu konania: konanie na vydanie súhlasu na výrub 13  ks listnatých drevín rastúcich  na bližšie neurčených parcelách na uliciach Tomášikova a Kisdyho dvory v Košiciach. Druhovo sa jedná o 3 ks Negundo aceroides s obvodom kmeňa 85 cm109 cm a 60 cm, 2 ks Betula pendula s obvodom 95 cm100 cm, 2 ks Acer saccharinum s obvodom 163 cm128 cm,1 ks Eleagnus angustufolia s obvodom 141 cm, 3 ks Juglans regia s obvodom 119 cm106 cm a 120 cm , 1 ks Tilia cordata s obvodom 279 cm a 1 ks Aesculus hippocastanum s obvodom 270 cm rastúcich na bližšie neurčených parcelách, ktoré sú podľa žiadateľa vo vlastníctve mesta Košice.  Dôvodom výrubu drevín v stromoradí  uvedeným v žiadosti je skutočnosť, že sú napadnuté patogénmi a drevokaznými hubami, ktoré znehodnocujú zdravotný stav stromov. Projekt je vypracovaný za účelom zlepšenia kvality životného prostredia a zvýšenia podielu drevitej vegetácie. Náhradná výsadba bude zrealizovaná na rovnakej parcele vysadením 2 ks drevín druhu Aesculus hippocastanum, 5 ks Tilia cordata Mill. a 512 ks kríkov druhu Ligustrum vulgare.  

Sp. zn. konania: A/2012/11773

 

Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 7 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia

E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní: lubomira.veselovska@kosice.sk

 

 

 

AKÉ STROMY A KOĽKO STROMOV CHCÚ VYRÚBAŤ ???
(údaje podľa žiadosti - rozhodnutie zatiaľ nemáme) 

3 x Negundo aceroides - javorovec jaseňolistý 

2 x Betula pendula - breza 

2 x Acer sacharinum - javor cukrový 

1 x Eleagnus angustufolia - hlošina úzkolistá

3 x Juglans regia - Orech kráľovský.

1 x Tilia cordata - Lipa malolistá.

1 x Aesculus hippocastanum - Pagaštan konský.

SPOLU 13 STROMOV 

 

NAVRHOVANÁ NÁHRADNÁ VÝSADBA ???? 

2 x Aesculus hippocastanum - Pagaštan konský.

5 x Tilia cordata - Lipa malolistá.

SPOLU 7 STROMOV

520 x Ligustrum vulgare - vtáčí zob

SPOLU 520 KRÍKOV

 

NESPOKOJNÍ OBČANIA PROTI VÝRUBU PROTESTUJÚ.

STRETNÚ SA PRI STROMOCH

NA KISDYHO ULICI 09.11.2012  

 

 

https://www.facebook.com/events/406716202733364/