výrub 7 ks drevín rastúcich na uliciach: Nám. Kozmonautov 1 ks smrek pichľavý ( 88 cm) a 1 ks smrek obyčajný (72 cm), Raketová č. 7 1 ks vŕba biela (197cm) a Promenádny chodník 4 ks vŕba biela (201; 231; 279 a 289 cm)

13.07.2011 12:15

 

 

 

·                                                                                          ·

 

Správa mestskej zelene  v Košiciach

Ing. Špirko

Rastislavova č.79

040 01 Košice

 

·                                             ·

 

Vaše číslo

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

      Košice

2011/5046/Šp

16.06.2011

 

A/2011/15523

Mgr. Veselovská/6 419270

    27.06.2011

 

 

Vec

 Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania

 

 

        Dňa 23.06.2011 bola tunajšiemu úradu doručená žiadosť Mesta Košice v zastúpení Správou mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova č. 79, Košice o súhlas na výrub 7 ks drevín rastúcich na uliciach: Nám. Kozmonautov parcela č.: 2754 1 ks smrek pichľavý (Picea pungens) s obvodom kmeňa 88 cm a 1 ks smrek obyčajný (Picea abies) s obvodom 72 cm, Raketová č. 7 parcela č.: 3053/0 1 ks vŕba biela (Salix alba) s obvodom 197 cm a Promenádny chodník parcela č.: 4445/5 4 ks (Salix alba) s obvodmi kmeňov: 201,38, 231,5, 279,5 a 288,9 cm. Dreviny podľa predložených dokladov rastú na parcelách vo vlastníctve Mesta Košice. Podnetom žiadostí boli požiadavky občanov adresované správcovi Správe mestskej zelene v Košiciach. Súčasťou podania boli aj potrebné doklady. Dôvodom výrubu uvedeným v žiadosti je skutočnosť, že sa jedná o stromy, ktoré sa nachádzajú v blízkosti komunikácie a obytných domov, kde spôsobujú tienenie bytov. V prípade pádu, vplyvom poveternostných podmienok, by mohla spôsobiť majetkovú a zdravotnú újmu.

 

        Mesto Košice, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a § 69 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len zákon o OPaK) v znení neskorších zmien a predpisov, v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny zákon) v znení neskorších zmien a predpisov  o z n a m u j e,  že dňom podania žiadosti bolo začaté konanie vo veci  súhlasu na výrub vyššie uvedených drevín a súčasne podľa  § 21 ods.1 správneho zákona v znení neskorších predpisov n a r i a ď u j e ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou

  

na deň 13.07.2011 o 12.15 hod.

  so zrazom pred budovou

Magistrátu mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Košice

 

  

     Do podkladov podania možno nahliadnuť na tunajšom úrade, referáte životného prostredia  a energetiky, MMK, Trieda SNP 48/A, Košice, č. dv. D 111.

 

     Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne.

 

     Ak sa dá účastník konania zastúpiť, podpis splnomocniteľa v dohode o plnomocenstve musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov.

 

     Vlastník pozemku, na ktorom sa predmetné dreviny nachádzajú ktoré sú predmetom tohto konania, je povinný strpieť ohliadku na mieste, podľa ust. § 38 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a k tomu účelu ich aj sprístupniť.

 

 

 

                    S pozdravom

 

  

 

1./ Spolok na podporu skrášľovania Košíc, JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský,

     Pokroku č.7, 040 01 Košice

                                     

  

 

               

                                                                                   MUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH 

                                                                                             primátor mesta Košice

 

 

______________________________________________________________________________________________

Ak máte záujem zúčastniť sa konania so Spolkom - kontaktujte nas https://stromy-kosice.webnode.sk/napiste-nam/