Vec: Výzva na stiahnutie bodu č. 30 z programu rokovania Mestského zastupiteľstva

20.06.2011 20:00

From: Spolok na podporu skraslovania Kosic
To: "MUDr. Richard RASI PhD. MPH."
Date: Mon, 20 Jun 2011 13:47:51 +0200
Subject: Výzva na stiahnutie bodu č. 30 z programu rokovania Mestského zastupiteľstva 21.06.2011

 

 Vec: Výzva na stiahnutie bodu č. 30 z programu rokovania Mestského zastupiteľstva

 

Vážený pán primátor,

 

na program zajtrajšieho mestského zastupiteľstva je pod bodom č. 30 zaradená zámena pozemkov v Mestskom parku so spoločnosťou Neomad, s. r. o.

 

Po preskúmaní podkladov zverejnených na internete Vás žiadame o stiahnutie tohto bodu z rokovania pre jeho nepripravenosť a nemožnosť posúdenia výhodnosti pre mesto Košice resp. súladu s novelou zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.


1. Jedná o výmenu pre mesto absolútne nevýhodnú najmä z finančného hľadiska a neopodstatnenú, s veľkým rizikom toho, že dôjde k ďalšiemu zabratiu a neskoršiemu oploteniu dnes verejného priestoru. Nevidíme žiadny dôvod pre takúto nevýhodnú zámenu pozemkov.


2. V podkladoch chýba objektívny podklad preukazujúci tvrdenie „zvýšenie reálnej hodnoty majetkovej podstaty mesta o cca 25 % oproti pôvodnej hodnote zamieňaného majetku“. 


3. Nekvalita a nečitateľnosť grafickej a fotografickej prílohy neumožňuje občanom a poslancom posúdiť podstatu zámeny pozemkov.

 

 

 

 
 
 
JUDr. Mgr Ladislav Rovinský
MVDr. Zdenko Lipták, Košická alternetíva
Ing. Karol Labaš, Cyklistická únia mesta Košice
 
 
 
 ____________________________________________