ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou HAVLÍČKOVA

09.08.2011 14:33

 

 

·                                                                                           ·

 

JUDr. Marcel Rigda

Havlíčkova č. 48

040 01 Košice

 

·                                              ·

 

V

aše číslo

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

      Košice

 

A/2011/16397

Mgr. Veselovská/6419270

   19.07.2011

 

Vec

 Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania

 

       Dňa 12.07.2011 bola tunajšiemu úradu doručená žiadosť JUDr. Marcela Rigdu, Havlíčkova č. 48, 040 01 Košice o súhlas  na výrub 1 ks  ihličnatej dreviny druhu smrek obyčajný rastúceho na parcele č.: 2120 k. ú. Severné mesto na ulici Havlíčkovej č. 48 v Košiciach. Vlastníkom danej parcely je podľa doložených dokladov žiadateľ JUDr. Marcel Rigda, Havlíčkova č. 48, Košice. Dôvodom výrubu uvedeným v žiadosti je skutočnosť, že strom bol zasadený namiesto nízkokmennej jedle a v súčasnosti rastie v tesnej blízkosti oplotenia. Z oboch strán koruny dreviny vedie elektrické vedenie. Drevina rastie v blízkosti rodinného domu a zasahuje do strechy. Pri prevládajúcom severovýchodnom smere vetrov - zvlášť nárazových má veľký rozkmit a hrozí nebezpečie jej pádu na rodinný dom prípadne na susedný objekt. Súčasťou podania bola aj fotodokumentácia.

 

 

        Mesto Košice, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a § 69 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len zákon o OPaK) v znení neskorších zmien a predpisov, v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny zákon) v znení neskorších zmien a predpisov  o z n a m u j e,  že dňom podania žiadosti bolo začaté konanie vo veci  súhlasu na výrub vyššie uvedených drevín a súčasne podľa  § 21 ods.1 správneho zákona v znení neskorších predpisov n a r i a ď u j e ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou

 

 

na deň 09.08.2011 o 14.00 hod.

     so zrazom na ulici Havlíčkova č. 48 v Košiciach

 

 

Na konaní je podanie potrebné doplniť o:

1./ Kópiu z katastrálnej mapu prípadne geometrický plán z dôvodu identifikácie dotknutej dreviny v priestore

 

  

 

     Do podkladov podania možno nahliadnuť na tunajšom úrade, referáte životného prostredia a energetiky, MMK, Trieda. SNP 48/A, Košice, č. m. C 305.

 

     Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne.

 

     Ak sa dá účastník konania zastúpiť, podpis splnomocniteľa v dohode o plnomocenstve musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov.

 

     Vlastník pozemku, na ktorom sa predmetná drevina nachádza a ktorá je predmetom tohto konania, je povinný strpieť ohliadku na mieste, podľa ust. § 38 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a k tomu účelu ich aj sprístupniť.

 

 

             

 

                    S pozdravom

 

                                      

 

 

                

                                                                                          MUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH

                                                                                                  primátor  mesta Košice

 

 

  

Doručuje sa:

1/ Spolok na podporu skrášľovania Košíc, JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský,

      Pokroku č.7, 040 01 Košice (oznámenie zaslané mailom)

 

______________________________________________________________________________________________

Ak máte záujem zúčastniť sa konania so Spolkom - kontaktujte nas https://stromy-kosice.webnode.sk/napiste-nam/