TLAČOVÁ SPRÁVA - OBČIANSKA KONTROLA 29.10.2011 - MESTSKÝ PARK

29.10.2011 22:14

29.10.2011 sa zišli občania Košíc na Občianskej kontrole v Mestskom parku. Mesto Košice rozhodlo o výrube 43 stromov v Mestskom parku v prvej etape výrubu pre projekt v rámci EHMK 2013. Mesto Košice "samo sebe" dalo súhlas.

Mesto rozhodlo o tom, že občania nie sú účastníkmi konania o vydanie súhlasu na výrub stromov. "Keďže správny orgán má za preukázané, že vo výrubovom konaní sa nebude rozhodovať o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzickej osoby, resp. že práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti fyzickej osoby nebudú priamo dotknuté..." (Mesto na druhej strane bez problémov priznalo (len niektorým) vlastníkom nehnuteľností na území Mestského parku postavenie účastníka v tom istom konaní.) Toto rozhodnutie je pre nás neakceptovateľné.


Je potešujúce, že navrhovaný počet stromov určených na výrub je podstatne nižší, ako to bolo v predchádzajúcom projekte. Pokiaľ v predchádzajúcom projekte z roku 2009 na výrub bolo určených cez 350 stromov - v projekte EHMK 2013 bolo navrhovaných na výrub 163 stromov a Mesto Košice rozhodovalo v prvej etape o 65 z nich.
Ku dňu kontroly nebol predpísaným spôsobom označený ani jeden zo 43 stromov, u ktorých mesto súhlasilo s výrubom.
Nemohli sme skontrolovať stromy okolo jazierka, pretože okolie jazierka je oplotené a uzavreté (napriek tomu, že areál mal byť uzavretý len počas letnej sezóny).
Mesto súhlasilo s výrubom z bezpečnostných dôvodov u 19 stromov - z toho 17 v parku a 2 pri jazierku. Sme presvedčení o tom, že nie je nevyhnutný výrub u všetkých stromov - niektoré sú mimo frekventované zóny a ohrozenie osôb je minimálne a u niektorých z nich je možné stromy zachrániť (liečiť a mechanicky zabezpečiť) s využitím prostriedkov EU fondov. U niektorých stromov sme sa zhodli na tom, že ich je potrebné v každom prípade zachovať.
Mesto súhlasilo aj s výrubom 24 stromov z kompozičných dôvodov. Stromy podľa nášho názoru nie je možné rúbať len preto, že sa niekomu nehodia do kompozície.

Výrub ospravedlňuje ohrozenie bezpečnosti návštevníkov a ohrozenie zdravého vývinu stromov. To sme nenašli u mnohých kontrolovaných stromov.
Preto sa proti výrubu v takom rozsahu dôsledne ohradíme.
Sme pripravení použiť všetky právne prostriedky pre záchranu stromov v našom Mestskom parku.