Stretnutie ku Mestskému parku na Magistráte mesta Košice

16.06.2011 09:30

LIST VICEPRIMÁTOROVI LAZÁROVI - ODPOVEĎ NA JEHO POZVANIE NA STRETNUTIE 

 

 SPOLOK NA PODPORU SKRÁŠĽOVANIA KOŠÍC, PO BOX L- 37, 040 01 KOŠICE

 

  

Vážený pán

Ing. Ladislav Lazár

námestník primátora

mesta Košice

Trieda SNP 48/A

040 11 Košice

 

Košice 15.06.2011

 

Vážený pán námestník primátora,

 

V liste zo dňa 13.6.2011 Vám oznamujeme, že nemôžeme prijať pozvanie na rokovanie bez odsúhlasenia programu navrhnutom žiadateľom o stretnutie.

 

V nasledujúcej Vašej pozvánke zaslanej elektronicky taktiež neboli vymenované body programu s výnimkou „prerokovania Vami vznesených pripomienok počas výrubového konania“. Toto je však predmetom samostatného úradného výrubového konania, u ktorého rešpektujeme predpísané úradné postupy.

Aby sme nezmarili Váš záujem rokovať, predkladáme Vám v zmysle osobného dohovoru náš návrh programu (v prílohe), ktorý sa priamo či nepriamo dotýka Mestského parku a ochrane zelene v Košiciach.

 

Ak vyjadríte súhlas s nami navrhnutým programom, sme pripravení rokovať.

Stretnutia sa z našej strany zúčastní asi sedem zástupcov občanov a občianskych združení. (Podľa Vašej informácie  rokovania sa zúčastnia títo zástupcovia Mesta: p. viceprimátor Ing. Lazár, Ing. Horváth, Ing. Kvokačka, Ing. Kottferová.)

 

 

S pozdravom

 

 

JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský

Spolok na podporu skrášľovania Košíc

s poverením od:

Sosna o.z,

Priatelia Zeme SPZ o.z.

združení občanov

a občianskych aktivistov

 

 

 

 

Spolok na podporu skrášľovania Košíc Mlynská 6, PO Box L37, 04001 Košice, e-mail: spolok.kosice@gmail.com, tel.: +421 905 384171, Bankové spojenie 1902179956/0200, Reg. č.: VVS/1-900/90-24380 IČO: 35563001 www.spolok-kosice.webnode.sk „OBČANIA OBČANOM“ Verejná zbierka na prípravu pamätníka obetiam holokaustu v Košiciach (povolilo MV SR dňa 12.augusta 2009 (Č.: SVS – 233004/14409) a následne 15.decembra 2010 č.:SVS-OVVS3-2010/029243 účet zriadený pre účely zbierky 2589646953/0200 VUB BankaDarcom ďakujeme.

 

  

 

Príloha:

  

Návrh programu rokovania na Magistráte mesta Košice 16. júna 2011, 9.30 h.

 

1/ Vyjasnenie pravidiel pri rokovaní

-       ak by sa niektorý bod nestihol prerokovať, stanovenie nového termínu na prerokovanie

-       ak sa rokovanie v niektorom bode pre rozdielnosť stanovísk zastaví, prerušiť rokovanie a umožniť oddelene sa poradiť

-       platným výstupom z rokovania je zápisnica, podpísaná všetkými účastníkmi

-       pri nesúhlase so znením zápisnice  na jej korektúru poslúži zvukový záznam z rokovania

-       prítomnosť novinárov počas celého rokovania

 

2/ Zaujatie oficiálneho stanoviska ku predchádzajúcej výstavbe v Mestskom parku – „polyfunkčný, relaxačno rekondičný dom“ – ktorý je v projekte zahrnutý ako obytný dom

-       predchádzajúce vedenie túto stavbu zásadne odsúdilo.

 

 3/ Zaujatie oficiálneho stanoviska ku plánovanej výstavbe výstavbe v Mestskom parku – hotel a parkovací dom

-       predchádzajúce vedenie s touto stavbou na území Mestského parku nesúhlasilo

-       predchádzajúce vedenie sa odvolalo voči rozhodnutiu stavebného úradu

-       chce vedenie využiť ďalšie možné prostriedky, aby stavbe v plánovanom rozsahu zabránilo?

 

4/ Zaujatie oficiálneho stanoviska, ako mesto zabráni opakovanému zanedbávaniu verejnej zelene z jeho strany

-       požiadavka na prijatie takých opatrení na výkon starostlivosti o verejnú zeleň, aby jej zanedbanie nemohlo byť v budúcnosti dôvodom k žiadosti o výrub.

 

5/  Dokumenty na ochranu zelene

-       záruky proti prípadnému rušeniu alebo „zjemňovaniu“ VZN č. 2, 10 a 25

-       príprava zoznamu verejných plôch s „nedotknuteľnou“ zeleňou

-       účasť verejnosti, vrátane MVO, na aktualizácii dokumentov o ochrane zelene

 

6/ Revitalizácia Mestského parku

-       požiadavka otvorenia projektu revitalizácie mestského parku a iných plôch verejnej zelene (napr. park Komenského) na verejné pripomienkovanie

-       zreteľné fyzické označenie stromov určených, u ktorých sa uvažuje o výrube

-       stanovisko k postaveniu verejnosti v procese (účastníctvo v zmysle Aarhuského dohovoru, rozsudku Najvyššieho súdu SR, Európskeho súdneho dvora)

 

7/ Zámena pozemkov v Mestskom parku

-       zdôvodnenie výhod pre mesto a občanov, ktoré má priniesť plánovaná výmena pozemkov na území Mestského parku, ktorá je na programe najbližšieho zasadnutia Mestského zastupiteľstva

 

8/ Princíp partnerstva

-       Mesto Košice nás musí brať ako ako partnerov tak, ako je to ukotvené v medzinárodných dohovoroch. Mesto Košice listom z 10. 5. 2011 rozhodlo, že Spolok na podporu skrášľovania Košíc, Sosna a Priatelia Zeme SPZ nie sú účastníkmi konania. Proti tomuto rozhodnutiu sme sa odvolali. Žiadame preto, aby mesto v rámci autoremedúry rozhodlo o účastníctve vo výrubovom  konaní pre všetkých prihlásených.

 

 JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský, Spolok na podporu skrášľovania Košíc

Ing. Štefan Szabó, PhD., SOSNA, o.z.

Martin Valentovič, Priatelia Zeme – SPZ o.z.

Ing. Karol Labaš, Cyklistická únia mesta Košice

MVDr. Zdenko Lipták, Košická alternatíva o.z.