ZOPÁR UŽITOČNÝCH PARAGRAFOV:

28.09.2012 13:19

Zákon c. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny:


Vyrub dreviny:
§ 47 ods. 4 pism. d) sa súhlas na 
výrub dreviny nevyžaduje, ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov.

ALE

§ 47 ods. 7:
(7) Ten, kto chce z dôvodu uvedeného v odseku 4 písm. d) vyrúbať drevinu, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť orgánu ochrany prírody najmenej 15 dní pred uskutočnením výrubu. Orgán ochrany prírody môže

a) určiť podrobnejšie podmienky uskutočnenia výrubu alebo
b) výrub pozastaviť, obmedziť alebo zakázať, ak je v rozpore s požiadavkami na ochranu drevín, chránených druhov podľa § 33 alebo s rozsahom oprávnenia alebo povinnosti podľa osobitných predpisov.78)

Ďalej - výkopy okolo stromov, nie vyruby:


§ 47 ods. 1:
(1) Zakazuje sa poškodzovať a ničiť dreviny.

Toto ustanovenie nehovorí, ze liniove stavby môžu poškodzovat. Pri tomto 
ustanovení nie je žiaden odkaz na iné predpisy, napr. na sietiarov, čiže sa týka každého!

Ďalej, ak sa napr. kope vedľa stromov kvôli novým sieťam -

§ 4:
(1) Každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu.

(2) Ak činnosť uvedená v odseku 1 vedie k ohrozeniu existencie druhov rastlín a živočíchov alebo k ich degenerácii, k narušeniu rozmnožovacích schopností alebo k zániku ich populácie, štátny orgán ochrany prírody a krajiny (ďalej len "orgán ochrany prírody") túto činnosť po predchádzajúcom upozornení obmedzí alebo zakáže.


Ešte zákon c. 17/1992 o životnom prostredí:
POVINNOSTI PRI OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
§ 17
(1) Každý je povinný, predovšetkým opatreniami priamo pri zdroji, prechádzať znečisťovaniu alebo poškodzovaniu životného prostredia a minimalizovať nepriaznivé dôsledky svojej činnosti na životné prostredie.

(2) Každý, kto využíva územia alebo prírodné zdroje, projektuje, vykonáva alebo odstraňuje stavby, je povinný také činnosti vykonávať len po zhodnotení ich vplyvov na životné prostredie a zaťaženie územia, a to v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a osobitnými predpismi.

(3) Každý, kto hodlá zaviesť do výroby, obehu alebo spotreby technológie, výrobky a látky, alebo kto ich hodlá dovážať, je povinný zabezpečiť, aby spĺňali podmienky ochrany životného prostredia a aby v prípadoch ustanovených týmto zákonom a osobitnými predpismi boli posúdené z hľadiska ich možných vplyvov na
životné prostredie.

§ 18
(1) Každý, kto svojou činnosťou znečisťuje alebo poškodzuje životné prostredie alebo kto využíva prírodné zdroje, je povinný na vlastné náklady zabezpečovať sledovanie tohto pôsobenia a poznať jeho možné dôsledky.

(2) zrušený

§ 19
Každý, kto zistí, že hrozí poškodenie životného prostredia alebo že k nemu už došlo, je povinný urobiť v medziach svojich možností nevyhnutné opatrenia na odvrátenie hrozby alebo na zmiernenie následkov a bez meškania ohlásiť tieto skutočnosti orgánu štátnej správy; povinnosť zasiahnuť nemá ten, kto by tým ohrozil život alebo zdravie svoje alebo blízkej osoby. 1)

------------------------------------------------------------------
1) § 116 Občianskeho zákonníka.

 

 

PRIDAJTE SA KU NÁM NA FACEBOOKU TU