Mestský park - o dvolanie sa účastníka konania

10.11.2011 17:22

Mestský park - o dvolanie sa účastníka konania

Ak ste rozhodnutie prevzali 26.10.2011 dnes máte posledný termín (15 dní od prevzatia!)
Takto to podávam ja - môžete aj Vy... (prosím)

Podať na podateľni mesta Košice alebo na pošte.

Ak podávate na podateľni magistrátu - vytlačte 2 x a jeden výtlačok si dajte potvrdiť. Podateľna v piatok otvorená do 14:30.

Ja podávam dlhší variant - dobrý je aj krátky.

L.Rovinský) 

 

 

 

 

___________________________________________________________________

Meno, priezvisko, adresa

 

 

 

 

Primátor mesta Košice

Mesto Košice odbor ŽP

Pre Obvodný úrad ŽP Košice

Trieda SNP 48/A

040 11 Košice

 

 

 

Košice, 10.11.2011                            Vaša zn.: A2011/11099

 

 

Rozhodnutie  A/2011/11099 z 21.10.2011 - odvolanie

 

Odvolávam sa voči rozhodnutiu A/2011/11099 z 21.10.2011 (vybavuje Ing.Eliášová, Mgr. Takáč) ktorým primátor mesta Košice MUDr. Richard Raši, PhD.  MPH, ako správny orgán rozhodol o tom, že nie som účastníkom v konaní o vydanie súhlasu na výrub stromov.

Ostatných drevín sa netýka ?

(Z mojej žiadosti: „Podľa mojich informácií prebieha na Vašom úrade správne konanie vo veci žiadosti spoločnosti JELA, s. r. o. Ing. arch Jela Plencnerová, Brnianska 25, 811 04 Bratislava v zastúpení mesta Košice, Trieda SNP 487A, 040 11 Košice o vydanie súhlasu na výrub stromov a krov rastúcich na parc.č. 2642/24, 2010/7, 2057/1, 2056/1, 2047/7, 2060/1, 2061/3, 2476/1, 2058/15, 2058/1, 2047/3, 2030/1, 2, 4, 2010/8 na území mestského parku v kat.území Stredné mesto, obec Košice – Staré Mesto. (Mesto Košice oznámilo listom pod číslom A/2011/11099. ) Dôvodom výrubu drevín je projekt „Mestský park – rekonštrukcia a revitalizácia zelene“.)

Teda – v mestskom parku sa jedná o výrub drevín – nie len stromov... Presne tak, ako ste to uviedli vo Vašom oznámení.

 

Pretože ste odôvodnenie mojej žiadosti nevyvrátili podávam v zákonnej lehote toto odvolanie.

V zmysle platných právnych predpisov Vám oznamujem, že som naďalej účastníkom tohto správneho konania.)

(Ďalšie údaje dodám.)

 

 

 

 

 

podpis

 

 

Odvolanie sa proti rozhodnutiu o vylúčení účastníka.doc (29 kB)
Odvolanie sa proti rozhodnutiu o vylúčení účastníka.pdf (114,2 kB)

 

 

Ako to môžete podať tiež - "kratší variant"

 

___________________________________________________________________

Meno, priezvisko, adresa

 

 

 

 

Primátor mesta Košice

Mesto Košice odbor ŽP

Pre Obvodný úrad ŽP Košice

Trieda SNP 48/A

040 11 Košice

 

 

 

Košice, 10.11.2011                            Vaša zn.: A2011/11099

 

 

Rozhodnutie  A/2011/11099 z 21.10.2011 - odvolanie

 

Odvolávam sa voči rozhodnutiu A/2011/11099 z 21.10.2011 (vybavuje Ing.Eliášová, Mgr. Takáč) ktorým primátor mesta Košice MUDr. Richard Raši, PhD.  MPH, ako správny orgán rozhodol o tom, že nie som účastníkom v konaní o vydanie súhlasu na výrub stromov.

 

Pretože ste sa rozhodnutie o tom, že nie som účastníkom konania náležite nezdôvodnili  podávam v zákonnej lehote toto odvolanie.

V zmysle platných právnych predpisov Vám oznamujem, že som naďalej účastníkom tohto správneho konania.)

(Ďalšie údaje dodám.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podpis