FALCON - ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou 05.08. 2011 o 09.00 hod. so stretnutím pred bývalým areálom VSS na Južnej triede v Košiciach

05.08.2011 09:00

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·                                                                                          ·

 

 

   FALCON TRADE s. r. o.,  

   Južná trieda č. 17

   040 01 Košice

             

·                                             ·

 

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Košice

               13.07.2011

A/2011/16880

          Ing. Eliášová/6419 720

27.07.2011

 

 

Vec

Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania

 

        Dňa 25.07.2011 ste podali na tunajší úrad, oddelenie životného prostredia a špeciálneho stavebného úradu žiadosť  vo veci vydania súhlasu na výrub  26 ks drevín druhu : 1 ks borovica čierna ( Pinus nigra) o obvode kmeňa 120 cm, 9 ks javor mliečny (Acer platanoides) o obvode kmeňov 73 cm, 92 cm, 110 cm, 66 cm, 62 cm, 108 cm, 49 cm, 52 cm, 105 cm, 2 ks javorovec jaseňolistý (Negundo aceroides) o obvode kmeňov 47 cm, 52 cm, 3 ks topoľ čierny  Itallica (Populus nigra Itallica) o obvode kmeňov 243 cm, 55 cm, 48 cm, 3 ks breza bradavičnatá (Betula verrucosa) o obvode kmeňov 102 cm, 74 cm, 85 cm, 2 ks topoľ biely ( Populus alba) o obvode kmeňov 85 cm, 203 cm, 2 ks jabloň sp. (Malus sp.) o obvode kmeňov 82 cm, 53 cm, 3 ks orech kráľovský ( Juglans regia) o obvode kmeňov 119 cm, 64 cm, 43 cm, 1 ks vŕba sp. ( Salix sp.) o obvode kmeňa 250 cm a krovitých porastov druhu : rosa multiflora (Ruža mnohokvetá) o plošnej výmere 596 m², baza čierna (Sambucus nigra) o plošnej výmere 972 m², drieň sp. (Cornus sp.) o plošnej výmere 222 m², javorovec jaseňolistý (Acer negundo) o plošnej výmere 610 m², javor tatársky (Acer tataricum) o plošnej výmere 578 m², javor mliečny (Acer platanoides) o plošnej výmere 72 m², ktoré rastú na parcelách č. 300/36, 300/16, ul. Južná trieda, kat. územie Južné mesto. Dôvodom výrubu drevín je realizácia stavby „Autosalón BMW“.

        Mesto Košice, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a § 69 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ( ďalej len zákon o OPaK ) v znení neskorších zmien a predpisov, v zmysle § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení zákona č. 215/2002 Z. z. a zákona č. 527/2003 Z. z. ( úplné znenie zákon č. 138/2004 Z. z. ) oznamuje, že dňom podania žiadosti bolo začaté konanie vo veci žiadosti o súhlas na výrub drevín a krov vyššie uvedených a súčasne v zmysle § 21 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou

 

 

 

na deň 05.08. 2011 o 09.00 hod.

so stretnutím pred bývalým areálom VSS na Južnej triede v Košiciach

 

         Do podkladov podania možno nahliadnuť na tunajšom úrade, referáte životného prostredia a energetiky  MMK, Trieda SNP 48/A, Košice, č. m. D 313.

 

         Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne.

   

           Ak sa niektorý účastník konania nechá zastupovať, podpis splnomocniteľa v dohode o plnomocenstve musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov.

 

           Vlastník pozemku, na ktorom sa predmetné dreviny a krovy nachádzajú a ktoré sú predmetom tohto konania, je povinný strpieť obhliadku na mieste, podľa ust. § 38 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a k tomu účelu ich aj sprístupniť.

 

      

 

 

 

  Doručí sa

1.Spolok na podporu skrášľovania Košíc, JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský , Pokroku 7,

   040 01 Košice

 

  

 

 

 

                                                                                     MUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH

                                                                                                primátor mesta Košice

                                                                                                     

__________________________________________________________________________________________________

Ak máte záujem zúčastniť sa výrubového konania prihláste sa tu: https://stromy-kosice.webnode.sk/napiste-nam/