ČO CHCEME

22.12.2012 20:58

 

Zachráňme mestský park v Košiciach! Zachráňme parky v meste Košice
Na čom sme sa zhodli s Katkou Šimončičovou (MV SZOPK Bratislava) pri ostatnom stretnutí ku výrubom v Košiciach:

1. budeme žiadať, aby mesto Košice výrubové konania oznamovalo poslancom MZ, dotknutým Mestským častiam (a tie svojim poslancom) a pri "prídomovej zeleni" aj Spoločenstvám vlastníkov bytov, správcom a domovej samospráve.
2. budeme požadovať, aby tak, ako v žiadosti, tak aj v rozhodnutí bola uvádzaná spoločenská hodnota aj spôsob jej výpočtu
3. pri náhradnej výsadbe - budeme žiadať od MMK uvádzať parametre stromov náhradnej výsadby (výška, priemer kmeňa) 
4. budeme požadovať, aby podklady rozhodnutia boli zverejnené pred vydaním rozhodnutia
5. budeme žiadať, aby v rozhodnutí o náhradnej výsadbe aby bola jasne zadefinovaná 3 ročná starostlivosť o stromy a po nevyhnutných následných dosadbách predĺžená vždy o ďalšie 3 roky po každej dosadbe
6. ak sa pri výrubovom konaní zistí zanedbaná starostlivosť o zeleň, budeme požadovať jej sankcionovanie v zmysle zákona
7. pri náhradnej výsadbe budeme požadovať geograficky pôvodné stromy a dreviny

ČO VY NA TO ?