Botanickej záhrade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorá funguje šesť desaťročí, hrozí v roku 2013 zánik.

10.12.2012 22:47

Botanickej záhrade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorá funguje šesť desaťročí, hrozí v budúcom roku zánik.

Tretinu pozemkov z jej 30-hektárovej rozlohy vlastní rád dominikánov, a ten ich chce späť.
(Upozornenie - toto nie je akcia namierená proti Dominikánom... Štát spôsobil túto situáciu a štát by ju mal aj riešiť. Štát daroval Dominikánom Danajský dar - chránené územie BZ UPJŠ - štát by to mal riešiť poskytnutím iných adekvátnych pozemkov...)


Približné vyznačenie pozemkov, ktoré má Botanická záhrada v nájme a ktoré má do 30.6.2013 vypratať. 
Rád pozemky univerzite dlhodobo prenajímal, teraz chce prenájom ukončiť zatiaľ na parcele s rozlohou zhruba 1,5 hektára. Na nej má botanická záhrada svoje hospodárske zázemie. Botanická záhrada by mala priestor vypratať do konca júna budúceho roka. Inú možnosť nemá, keďže státisíce eur na odkúpenie pozemkov nedokáže nájsť. 
Bez hospodárskeho zázemia nemôžeme fungovať, sú tam plochy a skleníky na pestovanie, robí sa tam údržba a pestujú vzácne druhy. Tie každý rok kontroluje úrad životného prostredia. Botanická záhrada tam má aj genofond, ale aj vzácne druhy rastlín z nášho územia.

 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=504151252938763&set=a.504151139605441.113020.216491448371413&type=1&theater

 

centrálny register zmlúv
https://crz.gov.sk/index.php?ID=678494&l=en

DODATOK Č. 2
K ZMLUVE O NÁJME ZO DŇA 24.01.2001
uzavretej v zmysle ust. § 663 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb., v
znení zmien a doplnkov - Občiansky zákonník
.
.
.
Čl. II
Predmet dodatku
Zmluvné strany sa týmto dohodli, že Zmluva o nájme uzatvorená dňa
24.01.2001 (ďalej len "Zmluva
o nájme") medzi nájomcom a Gallery, s.r.o Košice, Dominikánske nám. 8,
040 01 Košice, IČO: 36
183 229, ako subjektom v tom čase oprávneným svojím menom a na svoj
účet prenajať nájomcovi pozemky špecifikované v článku III. Zmluvy o nájme, a to na základe
splnomocnenia vlastníka nehnuteľností - Dominikánskeho konventu, Košice zo dňa 01.02.2001, v
znení Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme uzatvorenom medzi prenajímateľom a nájomcom dňa 14.02.2012 sa
mení, čiastočne ruší a dopĺňa nasledovne:
.
.
.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že pozemky situované v katastrálnom území Severné Mesto, v okrese
Košice I, v obci Košice - Sever, v areáli Botanickej záhrady UPJŠ, ... ......., ktoré sú aktuálne
zapísané Správou katastra Košice na liste vlastníctva č. 11613), (pozemky uvedené vyššie pod písm. a) až g) tohto bodu ďalej spolu len ako "Pozemky"), o ktoré sa týmto Dodatkom č. 2 zužuje predmet nájmu uvedený v článku
III. bod 1 Zmluvy o nájme v znení Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme, 

je nájomca povinný na svoje náklady a nebezpečenstvo vypratať a vypratané Pozemky odovzdať prenajímateľovi najneskôr do 30.06.2013.
.
.
.
V Košiciach, dňa 14.09.2012 V Košiciach, dňa 14.09.2012
Prenajímateľ:                                                                                       Nájomca:
.......................................................................................................................................
Dominikánsky konvent                        Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

JEDNÁ SA O 1.5 HEKTÁRA ÚZEMIA BOTANICKEJ ZÁHRADY - JEJ ŽIVOTNE DÔLEŽITÉHO ZÁZEMIA.
 

(https://www.facebook.com/photo.php?fbid=504558889564666&set=a.504151139605441.113020.216491448371413&type=1&theater)