Výrub drevín na ulici : Alejová v MČ Košice – Juh

31.03.2012 11:02

29.03.2012 Publikoval: Ing. Ingrid Eliášová 


Žiadateľ: KATIS s. r. o., Magnezitárska 5, 040 13 Košice 
Dátum podania žiadosti: 28.03.2012

Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín druhu : 11 ks topoľ čierny o obvode kmeňov od 69 cm do 158 cm, 6 ks javorovec jaseňolistý o obvode kmeňov 68 cm, 41 cm, 58 cm, 67 cm, 69 cm, 90 cm., 4 ks borovica čierna o obvode kmeňov 69 cm, 83 cm, 73 cm, 44 cm., 1 ks lipa malolistá o obvode kmeňa 108 cm,.6 ks javor horský o obvode kmeňov 43 cm, 85 cm, 140 cm, 86 cm, 47 cm, 61 cm., 1 ks smrek obyčajný o obvode kmeňa 41 cm, 2 ks jabloň sp. o obvode kmeňov 72 cm, 48 cm, 5 ks breza bradavičnatá o obvode kmeňov 88 cm, 102 cm, 48 cm, 72 cm, 42 cm., 1 ks pagaštan konský o obvode kmeňa 48 cm., 2 ks vŕba biela o obvode kmeňov 91 cm, 146 cm, a krov druhu tavoľník vanhouttei o plošnej výmere 186,8 m², ktoré rastú na parcele č. 526/1, v kat. území Južné Mesto. Dôvodom výrubu je stavba „ Showroom motocyklov“. 

Sp. zn. konania: A/2012/12014

Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 7 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia

E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní: 
eliasova@kosice.sk

https://www.kosice.sk/article.asp?id=10867

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31.03.2012 

 

Mesto Košice

Ing. Ingrid Eliášová

eliasova@kosice.sk

Oznámenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní - Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín na ulici : Alejová v MČ Košice – Juh


Oznamujeme záujem byť účastníkom v začatom správnom konaní Sp. zn. konania: A/2012/12014  https://www.kosice.sk/article.asp?id=10867  (Žiadateľ: KATIS s. r. o., Magnezitárska 5, 040 13 KošiceDátum podania žiadosti: 28.03.2012)

 

S pozdravom

Spolok na podporu skrášľovania Košíc
JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský 

Pokroku 7
04011 Košice
mobil:   +421 905 384171
tel./fax: +421 55 6428629
 
 
Spolok na podporu skrášľovania Košíc
www.spolok-kosice.webnode.sk
RIEŠME TO SPOLU !