3 brezy A/2011/14228 Wuppertálska 41 KVP prosíme záujemcov o účasť na konaní, aby sa prihlásili v sekcii "NAPÍŠTE NÁM" prípadne spolok.kosice@gmail.com prípadne 0905384171

14.06.2011 10:30

 

2011/481-6

18.05.2011

A/2011/14228

Mgr. Veselovská/6419270

   31.05.2011

 

 

Vec

 Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania

 

         Dňa 25.05.2011 bola tunajšiemu úradu doručená žiadosť Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP, Tr. KVP č.1, 040 23 Košice o  súhlas na výrub 3 ks listnatých drevín druhu breza sp. s obvodom kmeňa cca 70 cm rastúcich na parcele č.: 3755/687 k. ú. Grunt na ulici Wupertálskej č. 41 v Košiciach. Vlastníkom uvedenej parcely je podľa doložených dokladov mesto Košice. Dôvodom výrubu je podnet občana p. Jany Vargovčákovej, Wupertálska č. 41 v Košiciach. Súčasťou podania bolo aj stanovisko správcu Správy mestskej zelene v Košiciach zo dňa 03.5.2011, ktorá doporučila výrub 2 ks krajných drevín, nakoľko sú vychýlené z rastovej osi a neodporučila výrub 1 ks dreviny. Dôvodom výrubu drevín uvedeným v žiadosti je skutočnosť, že sú vychýlené z rastovej osi, nebezpečne sa nakláňajú nad priľahlý chodník a parkovisko. Stromy rastú na odkrytej a záveternej strane sídliska, čím môže v prípade silnej búrky dôjsť k ich vyvráteniu alebo zlomeniu a tým k ohrozeniu zdravia obyvateľov ako aj škody na majetku.

 

        Mesto Košice, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a § 69 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len zákon o OPaK) v znení neskorších zmien a predpisov, v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny zákon) v znení neskorších zmien a predpisov  o z n a m u j e,  že dňom podania žiadosti bolo začaté konanie vo veci  súhlasu na výrub vyššie uvedených drevín a súčasne podľa  § 21 ods.1 správneho zákona v znení neskorších predpisov n a r i a ď u j e ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou

                                           

      

           

na deň 14.06.2011 o 10.30 hod.

 so stretnutím na ulici Wuppertálska č. 41

 v Košiciach

 

 

 

 

Na konaní je potrebné žiadosť doplniť o:

1. Presné uvedenie biometrických parametrov drevín (obvod kmeňa dreviny meraný vo výške 130 cm nad zemou)

   

 

 

    Do podkladov podania možno nahliadnuť na tunajšom úrade, referáte životného prostredia a energetiky, MMK, Trieda SNP 48/A, Košice, č. dv. D 111.

 

    Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne.

 

     Ak sa dá účastník konania zastúpiť, podpis splnomocniteľa v dohode o plnomocenstve musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov.

 

     Vlastník pozemku na ktorom sa predmetné dreviny nachádzajú a ktoré sú predmetom tohto konania, je povinný strpieť ohliadku na mieste, podľa ust. § 38 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a k tomu účelu ich aj sprístupniť.