21.10.2011 Národná rada Slovenskej republiky odhlasovala zmenu Zákona o ochrane prírody a krajiny

22.10.2011 19:45

 

DOSTALI SME POŠTU - POTEŠILA :

 

21.10.2011 Národná rada Slovenskej republiky odhlasovala zmenu Zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorá reflektuje vítazstvo VLKa na Európskom súdnom dvore.

Už žiadne usmernenia, alebo vytáčky, už je to v ZÁKONE.

(Este to teda musí podpísat prezident)

 

Navrhovaná úprava bola vyhotovená v súvislosti so snahou poskytnúť združeniam s právnou subjektivitou, ako aj občianskym iniciatívam, ktorých predmetom činnosti najmenej jeden rok je ochrana prírody a krajiny širší rozsah oprávnení spojený so zmenou pozície zúčastnenej osoby na pozíciu účastníka konania, ktorá so sebou prináša aj najjednoduchie riešenie otázky zabezpečenia prístupu takýchto subjektov k opravným prostriedkom požadovaných v zmysle čl. 9 ods. 3 Aarhuského dohovoru (zabezpečenie práva aktívnej procesnej legitimácie na podanie žaloby na súd), ktoré doteraz v procesnej úprave ochrany prírody chýbalo. V tejto súvislosti je potrebné konštatovať, že po rozsudku Súdneho dvora EÚ zo dňa 8. marca 2011 vo veci C-240/09 sa rozhodovacia činnosť Najvyšieho súdu ustálila a senáty Najvyšieho súdu rozhodujú tak, že sa pridŕžajú eurokonformného výkladu práva s tým, že aj keď Aarhuský dohovor nie je priamo vykonateľným právnym predpisom, Slovenská republika má záväzok na jeho základe zabezpečiť prístup verejnosti k správnym aj súdnym konaniam a priznávajú postavenie účastníka konania verejnosti, resp. verejnosti zainteresovanej na ochrane životného prostredia aj v situácii, keď toto právo z platnej vnútroštátnej úpravy nevyplýva (rozsudok Najvyšieho súdu Sžp5/41/2009). Navrhovaná zmena je návratom k pôvodnej úprave procesno-právneho postavenia záujmových združení na ochranu životného prostredia ako účastníkov v správnych konaniach, v ktorých sú dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, a tým zaručuje vykonanie medzinárodného záväzku vyplývajúceho z Aarhuského dohovoru.

 

21. Za čl. III sa vkladá nový čl. IV, ktorý znie:

 

 

"Čl. IV

 

              Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2002 Z. z., zákona č. 205/2004 Z. z., zákona č. 364/2004 Z.z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z.z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 454/2007 Z.z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z. a zákona č. 145/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

 

 

3. V § 82 odseky 3, 6 a 7 znejú:

 

             "(3) Účastníkom konania o vydanie súhlasu alebo povolenie výnimky je v prípadoch uvedených v odseku 2 len žiadateľ, ak tento zákon neustanovuje inak. Účastníkom konania o vydanie súhlasu na zriadenie zoologickej záhrady je aj obec, v ktorej katastrálnom území je alebo má byť zoologická záhrada umiestnená. Účastníkom konania podľa tohto zákona je aj fyzická osoba, občianska iniciatíva113a) alebo právnická osoba, ktorej toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu.113b) Združenie s právnou subjektivitou,114) ktorého predmetom činnosti najmenej jeden rok je ochrana prírody a krajiny (§ 2 ods. 1),  a ktoré podalo predbežnú žiadosť o účastníctvo podľa odseku 6, je účastníkom konania, pokiaľ mu to postavenie nevyplýva už z predchádzajúcej vety, ak písomne alebo elektronicky potvrdilo

svoj záujem byť účastníkom v začatom správnom konaní; potvrdenie musí byť doručené príslunému orgánu ochrany prírody v lehote na to určenej týmto orgánom a zverejnenej spolu s informáciou o začatí tohto konania ako konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom, podľa odseku 7.

 

              (6) Združenie podľa odseku 3 môže formou predbežnej žiadosti písomne požiadať orgán ochrany prírody o účasť v bližšie nepecifikovaných správnych konaniach, ktoré tento orgán v budúcnosti začne alebo v súčasnosti vedie, a v ktorých môžu by» dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom. Žiadosť musí obsahovať najmä názov združenia, jeho sídlo, identifikačné číslo, meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene združenia a určenie konania, o ktorého začatí chce byť združenie upovedomené; prílohou k žiadosti musia byť stanovy115 a) preukazujúce predmet činnosti podľa odseku 3.

 

              (7) Orgán ochrany prírody je povinný zverejniť na svojej internetovej stránke informáciu o začatí každého správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom, s výnimkou konaní podľa odseku 8, a to najneskôr do troch dní od začatia konania; súčasťou uvedenej informácie je údaj o lehote, ktorú určil na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa odseku 3, ktorá nesmie byť kratšia ako 7 dní od zverejnenia informácie.".

 

 

 

Juraj Lukáč

Lesoochranárske zoskupenie VLK

082 13 Tulčík č. 27

www.wolf.sk