Borovica - Drábova 8 KVP A/2011/14233 prosíme záujemcov o účasť na konaní, aby sa prihlásili v sekcii "NAPÍŠTE NÁM" prípadne spolok.kosice@gmail.com prípadne 0905384171

14.06.2011 11:15

 

2011/637-5

18.05.2011

A/2011/14233

Mgr. Veselovská/6419270

   31.05.2011

 

 

Vec

 Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania

 

         Dňa 25.05.2011 bola tunajšiemu úradu doručená žiadosť Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP, Tr. KVP č.1, 040 23 Košice o  súhlas na výrub 1 ks ihličnatej dreviny druhu borovica sp. (Pinus spp.) s obvodom kmeňa cca 40 cm rastúcej na parcele č.: 3699 k. ú. Grunt na ulici Drábova č.8 v Košiciach. Vlastníkom uvedenej parcely je podľa doložených dokladov mesto Košice. Dôvodom výrubu je podnet občana p. Natálie Hajzerovej, Drábova č.8  v Košiciach. Súčasťou podania bolo aj stanovisko správcu Správy mestskej zelene v Košiciach zo dňa 03.5.2011, ktorá doporučila výrub 1 ks borovice z dôvodu, že bráni zdravému rastu vedľa rastúceho stromu. Dôvodom výrubu dreviny uvedeným v žiadosti je skutočnosť, že rastie v tesnej blízkosti obytného domu a obyvateľom spôsobuje celoročne tienenie bytov až do výšky 2. poschodia. Zároveň tým dochádza k znečisťovaniu okien ako aj nalietavaniu hmyzu. Svojimi konármi poškodzujú plášť obytného domu.

 

        Mesto Košice, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a § 69 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len zákon o OPaK) v znení neskorších zmien a predpisov, v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny zákon) v znení neskorších zmien a predpisov  o z n a m u j e,  že dňom podania žiadosti bolo začaté konanie vo veci  súhlasu na výrub vyššie uvedených drevín a súčasne podľa  § 21 ods.1 správneho zákona v znení neskorších predpisov n a r i a ď u j e ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou

                                          

      

           

na deň 14.06.2011 o 11.15 hod.

 so stretnutím na ulici Drábova č.8

 v Košiciach