konanie o vyrube Hlinkova (2011/14435) - prosime zaujemcov o ucast na konani aby sa prihlasili v sekcii napiste nam pripadne spolok-kosice@gmail.com pripadne 0905384171

16.06.2011 10:00

● ●

Združenie CEVING
P.BOX A-15
Krivá č. 18
040 45 Košice

• •

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Košice
Lk/2011/250/01.06.2011 A/2011/14435 Ing. Eliášová/6419 270 02.06.2011


Vec
Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania


Dňa 01.06.2011 ZDRUŽENIE CEVING, P.BOX A-15, Krivá 18, 040 45 Košice v zastúpení stavebníka OMV Slovensko, s. r. o. Moskovská 13, 811 08 Bratislava podalo na mesto Košice žiadosť vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny druhu topoľ sp. ( Populus sp.) o obvode kmeňa 270 cm, ktorá rastie na parcele č. 4589/53, ul. Hlinkova v kat. území Severné mesto. Dôvodom výrubu dreviny ako sa v žiadosti uvádza je znečisťovanie prostredia a ochrana a bezpečnosť obyvateľov pred pádom dreviny.
Mesto Košice, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a § 69 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ( ďalej len zákon o OPaK ) v znení neskorších zmien a predpisov, v zmysle § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení zákona č. 215/2002 Z. z. a zákona č. 527/2003 Z. z. ( úplné znenie zákon č. 138/2004 Z. z. ) oznamuje, že dňom podania žiadosti bolo začaté konanie vo veci žiadosti o súhlas na výrub stromu vyššie uvedeného a súčasne v zmysle § 21 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou na deň:

16.06. 2011 o 10.00 hod.
so stretnutím pred ČS OMV na Hlinkovej ul. v Košiciach

Do podkladov podania možno nahliadnuť na tunajšom úrade, referáte životného prostredia a energetiky MMK, Trieda SNP 48/A, Košice, č. m. D 111/1.posch.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť na tunajšom úrade, najneskôr však na tomto konaní, inak k nebude prihliadnuté.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc.

Vlastník pozemku, na ktorom sa predmetná drevina nachádza a ktorá je predmetom tohto konania, je povinný strpieť obhliadku na mieste, podľa ust. § 38 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a k tomu účelu ich aj sprístupniť.

 

Doručí sa :
1. Spolok na podporu skrášľovania Košíc, JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský, Pokroku 7,
040 11 Košice – zaslané e-mailom
2. OMV Slovensko, s. r. o., Moskovská 13, 811 08 Bratislava

 

 

 

 

MUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH
primátor mesta Košice