Zákon 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

01.02.2011 23:35

 

543

Z Á K O N

z 25. júna 2002

o ochrane prírody a krajiny

https://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=16747&FileName=02-z543&Rocnik=2002

§ 47

(1) Zakazuje sa poškodzovať a ničiť dreviny.

(2) Vlastník (správca, nájomca) pozemku, na ktorom sa nachádza drevina, je povinný sa o ňu starať, najmä ju ošetrovať a udržiavať. Pri poškodení alebo výskyte nákazy dreviny chorobami môže orgán ochrany prírody uložiť vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku vykonať nevyhnutné opatrenia na jej ozdravenie alebo rozhodnúť o jej vyrúbaní.

(3) Na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, ak tento zákon neustanovuje inak. Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník (správca, nájomca) a po vyznačení dreviny určenej na výrub.
 


24

V Y  H L  Á Š  K A

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 9. januára 2003,

ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
https://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=16995&FileName=03-z024&Rocnik=2003
§ 17

Podrobnosti o ochrane, ošetrovaní a udržiavaní drevín, o podmienkach na vydávanie súhlasu na výrub drevín a o vyznačovaní drevín určených na výrub

(k § 47 ods. 10 zákona)

 

(1) Ochrana drevín je činnosť zameraná na udržanie ich ekologických a estetických funkcií v prírode a krajine a v urbánnom priestore a na predchádzanie ich neodôvodnenému výrubu.

 

(2) Poškodzovanie drevín je každé konanie alebo opomenutie konania, ktoré môže bezprostredne alebo následne podstatne a trvalo znížiť ekologické a estetické funkcie drevín alebo zapríčiniť ich odumretie.

 

(3) Ošetrovanie drevín je činnosť zameraná na udržanie alebo zlepšenie ich zdravotného stavu alebo na odstránenie následkov ich poškodenia.

 

(4) Udržiavaním drevín sa zabezpečujú podmienky na ich optimálny rozvoj. Optimálny rozvoj drevín sa zabezpečuje najmä

a) zabezpečením priaznivých podmienok pri výsadbe

drevín vhodnou prípravou stanovišťa na výsadbu,

b) kyprením, prihnojovaním, odburiňovaním a zalievaním pôdy,

c) starostlivosťou o koreňovú misu s cieľom zabezpečiť priepustnosť pôdneho povrchu,

d) vytváraním vhodného vývojového priestoru pre dreviny,

e) odborne realizovaným a cieleným rezom dreviny,

f) odstraňovaním odumretých častí drevín, ktoré ohrozujú stabilitu stromu a okolie,

g) vykonávaním nevyhnutných mechanických a biologických opatrení proti škodcom,

h) včasným ošetrením prípadného poranenia dreviny.

 

(5) Obnovou produkčných ovocných drevín sa rozumie výmena (výrub) produkčných ovocných drevín s jednoznačnou funkciou produkcie ovocia na účely výsadby nových ovocných drevín, pričom nemusí ísť o výsadbu drevín tých istých ovocných rodov a druhov.

 

(6) Pod bezprostredným ohrozením zdravia alebo života človeka alebo značnej škody na majetku sa rozumie taký stav bezprostredného ohrozenia, ktorý je vyvolaný najmä nepredvídateľnou alebo neodvrátiteľnou udalosťou nezávislou od ľudskej vôle, s ktorou sa spájajú následky týkajúce sa ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo vzniku značnej škody na majetku.

Ide najmä o úder blesku, povodeň, zemetrasenie, smršť, zosuv pôdy a eróziu, ako aj o suché a odumreté stromy nachádzajúce sa na miestach, kde môžu ohroziť zdravie alebo život človeka alebo spôsobiť značnú škodu na majetku.

 

(7) Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny obsahuje

a) meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa,

b) katastrálne územie, parcelné číslo a druh pozemku, na ktorom drevina rastie, a kópiu katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne,

c) súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu (ak mu  takéto  oprávnenie  vyplýva  z  nájomnej  zmluvy) pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom (správcom, nájomcom),

d) špecifikáciu dreviny, ktorá sa má vyrúbať, najmä jej druh, počet, zdravotný stav, obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom jeho rozkonárenia, ak túto výšku nedosahuje, alebo výmeru krovitého porastu,

e) odôvodnenie žiadosti.

 

(8) Doklady podľa odseku 7 písm. b) a c) sa nevyžadujú, ak ide o žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny z dôvodu umiestnenia líniovej stavby, na ktorej účely možno pozemky vyvlastniť.

 

9) K žiadosti sa pripojí výkres z projektovej dokumentácie stavby, ktorý obsahuje presný opis trasy líniovej stavby v mierke najmenej  1 : 50 000  alebo 1 : 10 000  s vyznačením lokality, kde drevina rastie.

 

(9) Pri vydávaní súhlasu na výrub dreviny orgán ochrany prírody prihliada na

a) druh a zdravotný stav drevin

b) funkciu a význam dreviny pre životné prostredie,

c) to, aby sa výrub dreviny uskutočnil najmä v období vegetačného pokoja.

 

(10) Odôvodneným prípadom na vydanie súhlasu na výrub dreviny je najmä preukázanie

a) zlého zdravotného stavu dreviny, z ktorého hľadiska má drevina malú pravdepodobnosť prežitia,

b) nevhodných hygienických podmienok v bytových a nebytových priestoroch alebo

c) narušenia stability stavby koreňovým systémom dreviny.

 

(11) Na obsah oznámenia o vyrúbaní dreviny 10) sa vzťahuje obdobne odsek 7 písm. a) až e); pod odôvodnením sa rozumie preukázanie splnenia podmienok na výrub.

(12) Stromy určené na výrub, ktoré rastú mimo zastavaného územia obce, sa na kmeni vo výške 130 cm nad zemou vyznačia zreteľným odtlačkom ciachy vyhotovenej podľa prílohy č. 15; v ostatných prípadoch sa vyznačia jednotlivo nezmazateľným farebným znakom kruhového tvaru s priemerom 5 cm na kmeni vo výške 130 cm nad zemou a na koreňovom nábehu.

 

(13) Krovité  porasty  určené  na  výrub  sa  vyznačia plošne a nezameniteľne vhodným spôsobom.