Tlačová správa z rokovania ku Mestskému parku, konaného na Magistráte mesta Košice dňa 16. 6. 2011

16.06.2011 19:38

          Na stretnutí sa nezúčastnili odborní pracovníci MMK, ako bolo prisľúbené pozývateľom na rokovanie námestníkom primátora Ladislavom Lazárom. Zápis z rokovania nebol vyhotovený.

Viceprimátor navrhoval, aby sme rokovali len o bode 6 programu – zúženom na výrubové konanie – zdôrazňoval, že ak sa má projekt stihnúť je kľúčové výrubové konanie. 

Stanovisko občianskych združení ku projektu revitalizácie Mestského parku: cieľom nie je minúť európske peniaze, ale zlepšiť stav parku pri dodržaní ekonomických a ekologických podmienok.

Výrub stromov je predmetom samostatného úradného výrubového konania, u ktorého rešpektujeme predpísané úradné postupy.

 

Ing. Lazár formuloval svoje stanovisko jedine k bodu č. 6 navrhovaného programu rokovania, pričom na programe rokovania bolo 8 bodov...

 

Námestník primátora sa nevyjadril k týmto bodom programu:

 

2. Zaujatie oficiálneho stanoviska ku predchádzajúcej výstavbe v Mestskom parku – „polyfunkčný, relaxačno rekondičný dom“ – ktorý je v projekte zahrnutý ako obytný dom

3. Zaujatie oficiálneho stanoviska ku plánovanej výstavbe v  Mestskom parku – hotel a parkovací dom

4. Zaujatie oficiálneho stanoviska, ako mesto zabráni opakovanému zanedbávaniu verejnej zelene z jeho strany

5.  Dokumenty na ochranu zelene

7.  Pripravená zámena pozemkov v Mestskom parku

8.  Princíp partnerstva samosprávy s občanmi

 

 

         K nezodpovedaným bodom nepriamo prisľúbil v dohľadnom čase písomné vyjadrenie.

        Očakávame ho do konca budúceho týždňa, resp. do 30. júna 2011.

        Po jeho obdržaní ho obratom poskytneme médiám.

 

V Košiciach, 16. 6. 2011

JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský

Spolok na podporu skrášľovania Košíc

s poverením od:

Sosna o.z,

Priatelia Zeme SPZ o.z.

združení občanov a občianskych aktivistov

 

 

 

 

 

Príloha:

 

  

Návrh programu rokovania na Magistráte mesta Košice 16. júna 2011, 9.30 h.

 

1/ Vyjasnenie pravidiel pri rokovaní

-       ak by sa niektorý bod nestihol prerokovať, stanovenie nového termínu na prerokovanie

-       ak sa rokovanie v niektorom bode pre rozdielnosť stanovísk zastaví, prerušiť rokovanie a umožniť oddelene sa poradiť

-       platným výstupom z rokovania je zápisnica, podpísaná všetkými účastníkmi

-       pri nesúhlase so znením zápisnice  na jej korektúru poslúži zvukový záznam z rokovania

-       prítomnosť novinárov počas celého rokovania

 

2/ Zaujatie oficiálneho stanoviska ku predchádzajúcej výstavbe v Mestskom parku – „polyfunkčný, relaxačno rekondičný dom“ – ktorý je v projekte zahrnutý ako obytný dom

-       predchádzajúce vedenie túto stavbu zásadne odsúdilo.

 

 3/ Zaujatie oficiálneho stanoviska ku plánovanej výstavbe výstavbe v Mestskom parku – hotel a parkovací dom

-       predchádzajúce vedenie s touto stavbou na území Mestského parku nesúhlasilo

-       predchádzajúce vedenie sa odvolalo voči rozhodnutiu stavebného úradu

-       chce vedenie využiť ďalšie možné prostriedky, aby stavbe v plánovanom rozsahu zabránilo?

 

4/ Zaujatie oficiálneho stanoviska, ako mesto zabráni opakovanému zanedbávaniu verejnej zelene z jeho strany

-       požiadavka na prijatie takých opatrení na výkon starostlivosti o verejnú zeleň, aby jej zanedbanie nemohlo byť v budúcnosti dôvodom k žiadosti o výrub.

 

5/  Dokumenty na ochranu zelene

-       záruky proti prípadnému rušeniu alebo „zjemňovaniu“ VZN č. 2, 10 a 25

-       príprava zoznamu verejných plôch s „nedotknuteľnou“ zeleňou

-       účasť verejnosti, vrátane MVO, na aktualizácii dokumentov o ochrane zelene

 

6/ Revitalizácia Mestského parku

-       požiadavka otvorenia projektu revitalizácie mestského parku a iných plôch verejnej zelene (napr. park Komenského) na verejné pripomienkovanie

-       zreteľné fyzické označenie stromov určených, u ktorých sa uvažuje o výrube

-       stanovisko k postaveniu verejnosti v procese (účastníctvo v zmysle Aarhuského dohovoru, rozsudku Najvyššieho súdu SR, Európskeho súdneho dvora)

 

7/ Zámena pozemkov v Mestskom parku

-       zdôvodnenie výhod pre mesto a občanov, ktoré má priniesť plánovaná výmena pozemkov na území Mestského parku, ktorá je na programe najbližšieho zasadnutia Mestského zastupiteľstva

 

8/ Princíp partnerstva

-       Mesto Košice nás musí brať ako ako partnerov tak, ako je to ukotvené v medzinárodných dohovoroch. Mesto Košice listom z 10. 5. 2011 rozhodlo, že Spolok na podporu skrášľovania Košíc, Sosna a Priatelia Zeme SPZ nie sú účastníkmi konania. Proti tomuto rozhodnutiu sme sa odvolali. Žiadame preto, aby mesto v rámci autoremedúry rozhodlo o účastníctve vo výrubovom  konaní pre všetkých prihlásených.

 

 


 

JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský, Spolok na podporu skrášľovania Košíc

Ing. Štefan Szabó, PhD., SOSNA, o.z.

Martin Valentovič, Priatelia Zeme – SPZ o.z.

Ing. Karol Labaš, Cyklistická únia mesta Košice

MVDr. Zdenko Lipták, Košická alternatíva o.z.

 

**************************************************************************************************

Vyjadrenie námestníka sme očakávali márne. Dohodli sme sa na tom, že OZ predložia návrh značenia stromov:

Návrh na spôsob označenia stromov u ktorých sa uvažuje o výrube

https://stromy-kosice.webnode.sk/news/navrh-na-sposob-oznacenia-stromov-o-ktorych-sa-uvazuje-o-vyrube/