Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania - združenie CEVING - ulica Hlinkova

16.06.2011 10:00

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

                                                                                  

 

         Združenie CEVING

        P.BOX A-15

        Krivá č. 18

        040 45 Košice

   

·                                              ·

 

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Košice

Lk/2011/250/01.06.2011               

A/2011/14435

          Ing. Eliášová/6419 270

02.06.2011

 

 

Vec

Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania

 

 

      Dňa 01.06.2011 ZDRUŽENIE CEVING, P.BOX A-15, Krivá 18, 040 45 Košice v zastúpení stavebníka OMV Slovensko, s. r. o. Moskovská 13, 811 08 Bratislava  podalo na mesto Košice žiadosť vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks  dreviny druhu topoľ sp. ( Populus sp.) o obvode kmeňa 270 cm, ktorá rastie na parcele č. 4589/53, ul. Hlinkova v kat. území Severné mesto. Dôvodom výrubu dreviny ako sa v žiadosti uvádza je znečisťovanie prostredia a ochrana a bezpečnosť obyvateľov pred pádom dreviny.

      Mesto Košice, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a § 69 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ( ďalej len zákon o OPaK ) v znení neskorších zmien a predpisov, v zmysle § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení zákona č. 215/2002 Z. z. a zákona č. 527/2003 Z. z. ( úplné znenie zákon č. 138/2004 Z. z. ) oznamuje, že dňom podania žiadosti bolo začaté konanie vo veci žiadosti o súhlas na výrub stromu vyššie uvedeného a súčasne v zmysle § 21 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou na deň:

 

16.06. 2011 o 10.00 hod.

so stretnutím pred ČS OMV na Hlinkovej ul. v Košiciach

 

         Do podkladov podania možno nahliadnuť na tunajšom úrade, referáte životného prostredia a energetiky MMK, Trieda SNP 48/A, Košice, č. m. D 111/1.posch.

 

         Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť na tunajšom úrade, najneskôr však na tomto konaní, inak k nebude prihliadnuté.

 

 

 

 

 

 

 

 

        Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc.

 

           Vlastník pozemku, na ktorom sa predmetná drevina nachádza a ktorá je predmetom tohto konania, je povinný strpieť obhliadku na mieste, podľa ust. § 38 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a k tomu účelu ich aj sprístupniť.

 

 

 

Doručí sa :

1. Spolok na podporu skrášľovania Košíc, JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský, Pokroku 7,

    040 11 Košice – zaslané e-mailom

2. OMV Slovensko, s. r. o., Moskovská 13, 811 08 Bratislava

 

 

 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   MUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH

                                                                                            primátor mesta Košice