Oznámenie o účastníctve v konaní A/2011/11099

20.05.2011 10:00

Takéto oznámenie podpísané desiatkami občanov prítomných na konaní sme  odovzdali Mestu Košice ...  
(Mesto Košice má v konaní rozhodnúť, v každom prípade má upovedomiť o pokračovaní konania)

 

 

71/1967 Zb. 

ZÁKON 

z 29. júna 1967 

o správnom konaní (správny poriadok) 

Oddiel 3 

Účastník konania a zúčastnená osoba 

§ 14

(1) Účastníkom konania je ten, o koho právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach sa má konať alebo koho práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté; účastníkom konania je aj ten, kto tvrdí, že môže byť rozhodnutím vo svojich právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach priamo dotknutý, a to až do času, kým sa preukáže opak.