OZNÁMENIE O ÚČASTI V KONANÍ

14.10.2011 06:28

Ak chcete veci pomôcť, je potrebné, aby ste doplnili a podpísali oznámenie o účasti v správnom konaní a odoslali ho mailom na adresu eliasova@kosice.sk a zároveň pred začatím konania v Mestskom parku doručil mestu Košice (najlepšie priamo na podateľňu na triede SNP 48/A v Košiciach).  
POZOR - samotné zaslanie mailom  nestačí. Podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku je potrebné uvedené podanie urobiť písomne alebo ústne do zápisnice ( napr. pri samotnom pojednávaní) alebo doručte na podateľnu Magistrátu.

Dávame foto aj text. 

(Oznámenie účasti v správnom konaní má význam podať aj vtedy, ak sa samotného konania v Mestskom parku nebudete môcť zúčastniť. Konanie bude pokračovať a Vám vzniknú práva účastníka podujatia.) 

 

***************************************************************************************************

 

Meno, priezvisko, adresa, tel., mail:                                                                                                                       .                                                                                            

 

Mesto Košice

Trieda SNP 48/A

040 11 Košice

 

Košice 13.10.2011

 

Vec: Oznámenie účasti v správnom konaní

 

Podľa mojich informácií prebieha na Vašom úrade správne konanie vo veci žiadosti spoločnosti JELA, s. r. o. Ing. arch Jela Plencnerová, Brnianska 25, 811 04 Bratislava v zastúpení mesta Košice, Trieda SNP 487A, 040 11 Košice o vydanie súhlasu na výrub stromov a krov rastúcich na parc.č. 2642/24, 2010/7, 2057/1, 2056/1, 2047/7, 2060/1, 2061/3, 2476/1, 2058/15, 2058/1, 2047/3, 2030/1, 2, 4, 2010/8 na území mestského parku v kat.území Stredné mesto, obec Košice – Staré Mesto. (Mesto Košice oznámilo listom pod číslom A/2011/11099. )

Dôvodom výrubu drevín je projekt „Mestský park – rekonštrukcia a revitalizácia zelene“.

V zmysle platných právnych predpisov Vám oznamujem, že som účastníkom tohto správneho konania.

 

Svoju účasť odôvodňujem nasledovne:

-    je zrejmé, že výrubom takého množstva drevín dôjde k výraznému nepriaznivému vplyvu na životné prostredie i na moje zdravie,

-    je zrejmé, že výrubom takého množstva drevín dôjde k výraznému zníženiu produkcie kyslíka, k zníženiu vlhkosti vzduchu, k zvýšeniu prašnosti ovzdušia i k zvýšeniu hlučnosti v okolí – v meste Košice (a to nielen v najbližšom, ale zasiahne to aj do miest, kde mám trvalé bydlisko, ja i moja rodina), 

-    týmto bude ohrozené moje právo (i právo mojej rodiny) na zdravé životné prostredie, garantované Ústavou SR,

-    mojím prvoradým záujmom je ochrana prírody a životného prostredia, ktorý je aj právom chránený (napr. zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí, § 19 cez § 11).

 

Na základe horeuvedeného, podľa § 14 ods. 1) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v zmysle neskorších zmien a doplnkov (“Účastníkom konania je ten, o koho právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach sa má konať alebo koho práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté; účastníkom konania je aj ten, kto tvrdí, že môže byť rozhodnutím vo svojich právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach priamo dotknutý, a to až do času, kým sa preukáže opak.”), som účastníkom konania v predmetnej veci, keďže tvrdím, že moje práva i právom chránené záujmy môžu byť rozhodnutím v danej veci dotknuté.

 

Zároveň Vás žiadam, aby ste naplnili ustanovenie § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, t. j. umožnili mi pred vydaním rozhodnutia sa vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Prosím podklady zaslať na moju adresu uvedenú v záhlaví listu.

 

S pozdravom

 

(podpis)

 

 

V e-mailovej koršepondencii uveďte ešte: 

Poznámka: Prijatie žiadam obratom potvrdiť e-mailom.

 

***************************************************************************************************

Viac o pokračovaní konania o výrube v Mestskom parku v Košiciach 17.10.2011 o 9:00 hod. pred Korčuliarskym pavilónom v mestskom parku s pokračovaním na Magistráte mesta Košice. tu: https://stromy-kosice.webnode.sk/news/mestsky-park-oznamenie-o-pokracovani-konania-a-nariadenie-ustneho-pojednavania-a-2011-11099/

 

AK MÁTE MOŽNOSŤ - PRIHLÁSTE SA - PROSÍME - NA FACEBOOKU   https://www.facebook.com/event.php?eid=169983346418669 

 

 

MESTOM NAVRHOVANÝ VÝRUB STROMOV V MESTSKOM PARKU: https://cms.bicykel-kosice.webnode.sk/images/200000038-e8fd3e9f75/MPK+vykres+vyrubov_final+na+A3.jpg