City park Center - Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojedávania A/2012/11023

27.03.2012 06:41

 

SPOLOK NA PODPORU SKRÁŠĽOVANIA KOŠÍC

 

Mesto Košice

Tr. SNP 48A

040 11 Košice

 

 

Stanovisko ku výrubu stromov

 

1.)          V žiadosti nie sú uvedené správne údaje, Magistrát mesta Košice uvádza nesprávne údaje – žiadame konanie prerušiť do času, kým tieto údaje neopraví: Stromy nie sú správne identifikované (parcely)

2.)          Žiadame, aby orgán štátnej správy rozhodol o pokute pre žiadateľa.

 

§ 90, ods. 1:
(1) Orgán ochrany prírody môže uložiť pokutu do 9 958, 17 eura a prepadnutie veci podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá sa dopustí protiprávneho konania tým, že
m) uvedie nesprávne údaje v žiadosti o vydanie rozhodnutia podľa tohto zákona,
Takže žiadateľa treba najprv pokutovať za to, že uviedol nesprávne údaje v žiadosti o vyrub, najmä v rozpore s vyhláškou!

 

3.)          Žiadame, aby orgán štátnej správy rozhodol o pokute pre vlastníka  nehnuteľností na ktorých sa nachádzajú stromy určené na výrub z dôvodu zanedbanej údržby.

§ 47 ods. 2:
(2) Vlastník (správca, nájomca) pozemku, na ktorom sa nachádza drevina, je povinný sa o ňu starať, najmä ju ošetrovať a udržiavať.

A takisto podľa § 90 ods. 1 písm l (L): l) nesplní povinnosť podľa § 7 ods. 4, § 35 ods. 7, § 41 ods. 12 a 14, § 47 ods. 2 a 7, § 50 ods. 2, § 57 ods. 3 alebo § 104 ods. 1, 5 až 9, 13 a 14,

 

4.)          nesúhlasíme s navrhovaným rozsahom výrubu (max. 7 stromov - v ďalšom konaní – bod č. 1)

5.)          nesúhlasíme s výrubom z iných, ako život bezpečnosť ohrozujúcich dôvodov, aj to len vtedy, ak sa nedá riešiť ináč.

6.)          nesúhlasíme s tým, aby sa mali rúbať stromy preto, aby lepšie vynikla niečia nehnuteľnosť.

7.)          Pred ďalším konaním predložiť stavebný zámer a projekt náhradnej výsadby ako súčasť žiadosti

                 

Spolok na podporu skrášľovania Košíc

JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský

https://www.facebook.com/events/372774266079270/?notif_t=event_name_change